منو جهت بارگزاری یافت نشد
MenuId:252665e4-bb63-40e0-87a6-b9c7b87037c0
 
 
پرسش هاي متداول

پرسشهاي مرتبط با پروانه هاي راديويي

براي برپايي شبكه راديويي چه مراحلي بايد طي شود؟
ضمن تعيين سرويس راديويي مربوطه به قسمت سرويسهاي در حال بهره برداري مراجعه فرماييد

براي اخذ پروانه بهره برداري چه مراحلي لازم است؟
براساس روال جاري پروانه هاي تاسيس و بهره برداري شبكه هاي راديويي در قالب يك سند صادر مي گردد

جهت افزايش تعداد ايستگاههاي راديويي، فركانس و يا افزايش شعاع ناحيه تحت پوشش (توسعه شبكه راديويي موجود) چه اقداماتي لازم است؟
ابتدا درخواست كتبي و رسمي خود را به سازمان اعلام نموده در صورت موافقت اوليه سازمان ضمن رجوع به سرويس راديويي مربوطه نسبت به ارسال مدارك اقدام نمايند.

جهت جايگزيني (ترميم) ايستگاههاي راديويي چه اقداماتي لازم است؟
ضمن اعلام شماره سريال، مارك و مدل ايستگاههاي راديويي قابل جايگزيني نسبت به تكميل مدارك برابر مدارك لازم سرويس راديويي مربوطه اقدام فرماييد.

جهت تمديد اعتبار پروانه تاسيس و بهره برداري شبكه راديويي چه اقداماتي لازم است؟
ابتدا درخواست كتبي و رسمي خود را به سازمان اعلام نموده درصورت موافقت اوليه سازمان ضمن رجوع به سرويس راديويي مربوطه نسبت به ارسال مدارك اقدام نمايند


پرسشهاي مرتبط با پروانه هاي ISP

 

متقاضي پس از ارسال مدارك به سازمان چگونه مي تواند وضعيت پرونده را پيگيري نمايد؟

متقاضي بايد به قسمت پيگيري سايت سازمان مراجعه نمايد. در صورت ثبت نقص مدرك، ظرف مدت اعلام شده از سوي سازمان، مدارك تكميلي را به سازمان ارسال نموده و مرتبا مراحل بعدي را از طريق سايت پيگيري نمايد.

اگر متقاضي امكان مشاهده وضعيت پرونده را از طريق قسمت پيگيري سايت سازمان نداشته باشد،علت چيست؟

دراين صورت يا كدملي مديرعامل از طريق فرم مشخصات فردي مديرعامل اعلام نشده است كه متقاضي بايد نسبت به ارسال فرم مذكور با درج كدملي مديرعامل اقدام نمايد و ياپرونده در صف نوبت بررسي قرار دارد.

پس از ارسال درخواست صدور پروانه به سازمان، در صورت تغيير مديرعامل و ياعضوهيات مديره ايكه مدرك تحصيلي مرتبط وي به سازمان اعلام شده است، شركت متقاضي در هر زمان بايد چه كاري انجام دهد؟

متقاضي بايد فوراً وكتباً مراتب را به سازمان اعلام نمايد به علاوه اينكه بايد آگهي تغييرات مذكور (برابر با اصل)، فرم مشخصات فردي و 4 قطعه عكس مديرعامل و ياعضوهيات مديرهجديد، تصوير تمام صفحات شناسنامه مديرعامل و ياعضوهيات مديرهجديد (برابر با اصل) و اصل گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل و ياعضوهيات مديرهجديد، به اضافه تصوير كارت ملي و كارت پايان خدمت (ويژه متقاضيان ذكور) (برابر با اصل) مديرعامل و ياعضوهيات مديرهجديد، را به سازمان ارسال نمايد.

آيا متقاضي مي تواند بدون درخواست سازمان، ضمانتنامه بانكي به سازمان يا هريك از ادارت كل تنظيم مقررات مناطق هفتگانه ارسال نمايد؟

خير.دراين صورت به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد و سازمان هيچ گونه مسئوليتي در قبال ضمانتنامه ارسالي نخواهد داشت

نحوه محاسبه مبلغ ضمانتنامه بانكي به چه صورت است؟

مبلغ ضمانتنامه با توجه به پهناي باند درخواستي متقاضي در هر استان محاسبه خواهد شد كه اين نحوه براي پروانه هاي ISP وISDP متفاوت است و نحوه محاسبه بطور دقيق در ضوابط و دستورالعمل پروانه ISP بند 5-2 ذكر شده است.

نحوه ارسال ضمانتنامه بانكي به سازمان چگونه است؟

پس از بررسي درخواست متقاضي و در صورت تاييد صلاحيت، نتيجه كتباً و از طريق پست به متقاضي اعلام و واريز حق امتياز و تسليم ضمانت نامه از طرف سازمان درخواست خواهد شد.

جهت تهيه ضمانتنامه بانكي متقاضي بايد به چه مواردي توجه نمايد؟

ضمانتنامه بانكي بايد دقيقا"مطابق با فرم مشخصات ضمانتنامه بانكي مندرج در سايت سازمان باشد در غير اينصورت به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

آياجهت افزايش پهناي باند (بعد از صدور پروانه) متقاضي بايد ضمانتنامه بانكي به سازمان تسليم نمايد؟
بلي، در اين صورت متقاضي بايد در صورت تكميل بودن مدارك، در ابتدا درخواست خود راكتبا به سازمان ارسال نمايد و پس از اعلام نظر كتبي سازمان در اين خصوص به متقاضي،مطابق آن عمل نمايد.


پرسشهاي مرتبط با پروانه هاي ISDP

 

آيا متقاضي پس از دريافت موافقتنامه افزايش پهناي باند از سازمان مي تواند مجددا جهت افزايش پهناي باند درخواست دهد؟

بلي،در صورتيكه حداقل چهار ماه از تاريخ درخواست متقاضي جهت افزايش پهناي باند گذشته باشد؛ متقاضي مي تواند درخواست مجدد جهت افزايش پهناي باند به سازمان ارائه دهد.

درصورت درخواست متقاضي جهت معرفي به بانك به منظور اخذ ضمانتنامه بانكي متقاضي بايدچه كاري انجام دهد؟

متقاضي بايد كتبا نام بانك و شعبه مورد نظر را به همراه نشاني ، تلفن و فكس آن بانك را به سازمان اعلام نمايد.

پس از صدور پروانه نحوه تحويل آن به متقاضي به چه صورتي خواهد بود؟

دارندگان حق امضاء شركت، پس از اعلام سازمان (بصورت تماس تلفني) حداكثر ظرف مدت يك هفته به همراه مهر شركت و كارت شناسايي معتبر به سازمان مراجعه نموده و شخصا پروانه را دريافت نمايد.

آياپروانه به نماينده شركت با در اختيار داشتن معرفي نامه تحويل داده مي شود؟

خير.

پس از صدور پروانه متقاضي بايد به چه مواردي توجه نمايد؟

بايد حداكثر تا سه ماه پس از تاريخ صدور پروانه شروع به فعاليت خود را كتبا به سازمان اعلام نمايد. همچنين بايد كليه پهناي باندهاي موجود و تحويلي در آينده را در موافقتنامه پهناي باند كه به همراه پروانه صادر مي گردد ، درج و به تاييد مرجع تحويل دهنده پهناي باند برساند.


متقاضي جهت اطلاع از مبلغ حق امتياز صدور پروانه در هر استان به چه مرجعي بايد مراجعه نمايد؟

متقاضي بايد به بند 6-1 "ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه توزيع كنندگان اينترنت" مراجعه نمايد.

نحوه تمديد پروانه چگونه است؟

متقاضي جهت اطلاع از نحوه تمديد پروانه بايد به سايت سازمان (قسمت درخواست تمديد پروانه)مراجعه نموده و دقيقا مطابق آن عمل نمايد.

مبلغ حق امتياز صدور پروانه به چه شماره حسابي بايد واريز شود؟

شماره حساب 2174749004002 به نام "تمركز وجوه درآمد مالكيت دولت در ارتباطات و فناوري اطلاعات" نزد بانك ملي ايران شعبه دكتر شريعتي كد 142، قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران

اصل فيش واريزي حق امتياز صدور پروانه به چه قسمتي از سازمان بايد ارسال شود؟

اصل فيش همراه با نامه رسمي از طرف شركت بايد به اداره كل امور مالي سازمان -اداره درآمدها به نشاني : تهران، خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيد خندان، روبروي خيابان شهيد قندي، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال شود. (روي فيش حتما نام شركت و موضوع حق امتياز صدور پروانه ISP درج گردد.)

متقاضياني كه درخواست تاسيس شعبه دارند بايد چه كاري انجام دهند؟

متقاضي بايد درخواست خود را جهت تاسيس شعبه به همراه نشاني كامل محل مورد نظر به اداره كل نظارت بر سرويسهاي فناوري اطلاعات سازمان يا اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه مربوطه ارسال نمايند.

جهت افزايش پهناي باند پس از صدور پروانه ، متقاضي چه مداركي بايد به سازمان ارسال نمايد؟

1-ضمانتنامه بانكي (حسن انجام تعهدات ) كه مبلغ آن پس از ارسال درخواست متقاضي به سازمان، كتبا به اطلاع متقاضي خواهد رسيد.

2- حق امتياز صدور پروانه در صورتعدم پرداخت آن به سازمان

3- تصوير برابر اصل شده موافقتنامه پهناي باند قبلي كه به تاييد مرجع توزيع كننده پهناي باند رسيده باشد.


پرسشهاي مرتبط با پروانه هايPAP


براي اخذ پروانه خدمات انتقال داده‌ها محدوديتي در زمينه فعاليت شركت متقاضيوجود دارد؟
بلي. با توجه به تعريف مندرج در بند 1-4پروانه ارائه خدمات انتقال داده‌ها، شركت بايد به صورت انحصاري و تخصصي در زمينه خدمات انتقال داده‌ها ثبت شده باشد و يا در مهلت تعيين شده شركت جديدي در اين زمينه ثبت نمايد. ذكر فعاليت‌هاي عمومي مانند خريد و فروش رايانه، نرم‌افزار و تجهيزات مخابراتي و الكترونيكي و يا خدمات مشاوره‌اي و آموزشي و نظائر آن مجاز نبوده و اين قبيل امور تنها در جهت و محدود به فعاليت اصلي كه همان خدمات انتقال داده‌هامي‌باشد مجاز است.

 


2- آيا شركتي كه پروانه خدمات انتقال داده‌هادريافت مي‌نمايد از همان زمان اخذ پروانه مي‌تواند شروع به فعاليت كند؟
بلي, به شرط اعمال تمامي شرايط فني مندرج در پروانه و پيوست‌هاي آن و روشن بودن چهارچوب تعرفه‌ها و قراردادهايي كه مورد استفاده قرار خواهد گرفت،يك روز بعد از تاريخ صدور پروانه (تاريخ بهره‌برداري) شركت‌ها مي‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد فروش و ارائه خدمات خود اقدام نمايند.

3- آيا شركت دارنده پروانهمي‌تواند از ارتباطات ماهواره‌اي براي ارائه خدمات خود استفاده نمايد؟
بلي. همانگونه كه در بند الف ماده 2-2شرح خدمات پروانه تصريح شده است ارائه خدمات انتقال داده‌ها به صورت باسيم و يا بي‌سيم مجاز شناخته شده و تنها مي‌بايست در هر مورد براي اخذ مجوزفركانس‌هاي مربوط و يا ايستگاه زميني اقدام نمود. اين ارتباطات تنها براي تامينارتباطات نقطه به نقطه مجاز بوده و ايجاد شبكه‌هاي دسترسي ماهواره‌اي مانند "وي ست" و يا شبكه‌هاي زميني راديويي را در بر ندارد. مجوز تاسيس و بهره‌برداري اين گونهشبكه‌ها در چارچوب همين پروانه موضوع درخواست مستقل، شرايط و پيوست جداگانه‌ايخواهد بود كه متعاقبا اعلام خواهد شد.

4- اگر شركت دارنده پروانه براي مشتركي يكدرگاه با سرعت انتقال 256 كيلو بيت بر ثانيه (چهار برابر 64 ك ب ب ث) داير نمايدآيا به معناي دايري 4 درگاه توسط آن شركت است؟
خير, تنها يك درگاه به حساب مي‌آيد. با توجه به تعريف درگاه در ماده 1-12پروانه ارائه خدمات انتقال داده‌ها ذكر سرعت انتقال 64 كيلو بيت بر ثانيه تنها به عنوانحداقل يك درگاه براي تحويل در محل مشتري مي‌باشد.

5- اگر شركت دارنده پروانه براي مشتركي يك درگاه با سرعت انتقال 2 مگا بيت بر ثانيه داير نمايد و اين مشترك بااستفاده از يك دستگاه سوئيچ اين ظرفيت را به 30 بخش تقسيم و توسط 30 مشترك داخلي استفاده نمايد آيا به معناي دايري 30 درگاه توسط آن شركت است؟
خير، با توجه به تعريف درگاه در بند 1-12پروانه خدمات انتقال داده‌ها و اين كه تقسيم و توزيع داخلي ظرفيت مشترك توسط خود مشترك و تجهيزات وي انجام مي‌پذيرد اين ارتباط، واگذاري تنها يك درگاه براي شركت دارنده پروانه محسوب مي‌شود. اما اگر تجهيزات مورد بحث در سمت شركت و دراختيار وي بوده و از محل شركت براي 30 مشترك متفاوت اختصاص داده شود در آن صورت به عنوان 30 درگاه به حساب گرفته مي‌شود.

6- آيا سپردن ضمانت‌نامه مستلزم پرداخت 15ميليارد ريال به صورت نقدي مي‌باشد؟
خير .شركتهايي كه به خاطر سوابق تجاري خود با بانكها كسب اعتبار نموده‌اند مي‌توانند حسب تفاهم با بانك با پرداخت ده درصدبصورت نقدي نسبت به اخذ ضمانت‌نامه اقدام نمايند. علاوه بر ضمانت‌نامه بانكي اشكال ديگري از ضمانت‌نامه مانند سپردن اوراق مشاركت نيز ممكن مي‌باشد كه درمصوبه شماره 42956/ت 28493 مورخ 11/8/82 هيات وزيران جزئيات آن قيدشده است.


7- آيا تعيين مبلغ هنگفت براي ضمانت‌نامهانجام تعهدات موجب عدم همكاري شركت‌هاي كوچك و با سرمايه كم نخواهد شد؟
بلي. حصول اطمينان از انجام برنامه‌هاي توسعه كشور مستلزم اجراي ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده چه در بخش مخابرات دولتي و چه در بخش خصوصي مي‌باشد. بدين منظور توان اجرايي در بخش خصوصي در انجام تعهدات خود امري ضروري مي‌باشد. يكي از موارد تعيين‌كننده در توان اجرايي شركت‌هاي خصوصي چه آنها كه به صورت پيمانكاري عقد قرارداد مي‌نمايند و چه آن بخش كه به صورت اپراتور مستقل عمل مي‌نمايند در اختيار داشتن منابع سرمايه‌اي متناسب با كار مورد نظر مي‌باشد. شركت‌هايي كه توان مالي لازم براي سرمايه‌گذاري ويا انجام تعهدات خود را ندارند مي‌توانند با ساير شركتها ادغام شده و يا با عقدقرارداد مشاركت مدني در قالب يك شركت جديد سرمايه‌ها و تعهدات خود را تجميع نموده ودر خواست پروانه نمايند.

8- آيا با داشتن پروانه خدمات انتقالداده‌ها شركت‌ها مي‌توانند خدمات اينترنت (ISP) يا دروازه بين‌المللي (ICP) و ياصدا بر اينترنت (VoIP) نيز ارائه نمايند؟
از آنجائي كه ارائه خدمات مذكورتابع آئين‌نامه‌ها و مقررات ديگري به غير از بند الف ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه كشور قرار گرفته است، لذا ارائهخدمات فوق مستلزم اخذ ساير مجوزهاي قانوني براي هر موردمي‌باشد.


9- در صورت عدم انجام تعهدات شركت مخابراتايران و يا استان‌ها مانند واگذاري خطوط پر ظرفيت، دسترسي انتهايي به مشتركين و ياتامين فضاي مورد نياز نصب تجهيزات، تكليف تعهدات شركت‌ها علي‌الخصوص ظرفيت‌هايي كهمي‌بايست ظرف مدت يك سال تحويل شود چه مي‌شود؟
از شركت‌هاي متقاضي درخواست شده تا براي كمك به برنامه‌ريزي شركت‌هاي مخابرات استان در تامين زيربناهاي موردنياز فرم‌هاي "الف" و" ب " پيوست موافق اصولي را تكميل و با درج ظرفيت در تاريخ معين اعلام نمايند. حسب دستور وزير محترم پست و تلگراف و تلفن كه طي نامه شماره 29666/110 مورخ 20/8/1382 به مخابرات استان‌ها ابلاغ شده است زماني حدود يك ماه براي تامين امكانات درخواستي ابلاغ شده است. اين فرجه زماني شامل كليه عواملي استكه در اختيار شركت مخابرات بوده و مواردي مانند معطلي جهت مجوز حفاري از شهرداري‌هاو يا وزارت راه و ترابري را شامل نمي‌شود.
چنانچه در چهارچوب فوق‌الذكر تامينامكانات توسط مخابرات با تاخير مواجه شود به شكلي كه عدم انجام تعهدات شركت‌ها بهطور غالب مربوط به تحقق تامين امكانات باشد و راه‌هاي تامين ديگري هم مطرح نبوده ويا در دسترس نبوده است، به همان تناسب از تعهدات شركت به اعطاكننده پروانه كاستهخواهد شد و در جبران خسارت منظور مي‌گردد.


10- در نمونه پروانه قيدشده كه دارنده پروانه مي‌بايست "سطح و كيفيت خدمات" خود را براي مشتركين تضمين نمايد. از آنجا كه تضمين كيفيت خدمات دارندگان پروانه ارتباط مستقيم با كيفيت خطوط ارتباطي دارد كه توسط شركت مخابرات تامين مي‌شود و شركت مذكور تاكنون هيچ تضميني به مشتركين خود مبني بر تامين حداقل كيفيت خدمات نداده است آيا درخواست اين تضمين ازدارندگان پروانه تقاضاي بيش از حد و توان آنها نيست؟
الف - دربخشنامه وزير محترم پست و تلگراف و تلفن مورخ 20/8/1382 در مورد خدمات انتقال داده‌ها براي اولين بار در برابر هر يك از خدمات قابل عرضه به مشتركين موارد جبران خسارت مشتركين نيز به تناسب ظرفيت و كيفيت خدمات قيد شده است.
ب - در متن پروانه هيچ اندازه كمي و يا كيفي براي خدمات قابل عرضه پيش‌بيني نشده است و تنها به وظيفه دارنده پروانه براي عرضه "سطح كيفي خدمات" اشاره شده است. براي مثال، يك شركت دارنده پروانه مي‌تواندخدمات يكسان (براي نمونه ارتباط ADSLبا سرعت 1 مگا بيت برثانيه) با كيفيت متفاوت و منطقا با هزينه متفاوت به مشتركين خود ارائه نمايد مشروط بر آنكه مشتركين به طور شفاف از كيفيت و كميت خدمات دريافتي در زمان عقد قراردادمطلع باشند.
ج - همانگونه كه درشرح خدمات پروانه در بند 2 -2 و تبصره ذيل آن قيد شده دارندگان پروانه محدود به استفاده از كابل مسي و يا نوري شركت مخابرات در تامين ارتباط مشتركين خود نبوده و از ارتباطات راديويي و ماهواره‌اي نيزبراي ارائه و يا ارتقاء سطح خدمات خود مي‌توانند بهره‌مند شوند و به تناسب سرمايه‌گذاري بيشتر خدمات مطمئن‌تري به مشتركين خود عرضه نمايند.
 

منو

                                   

 

 

 
Powered by Tetis PORTAL