1 آبان 1392 14:21:27
اهداف و فعاليتهاي متما يز(مركز توسعه و مديريت اينترنت)
اهداف و فعاليتهاي متما (مركز توسعه و مديريت اينترنت)

امروزه استفاده از مزايا و سرويسهاي فناوري اطلاعات در جهان بر هيچ فرد ، ارگان و سازمان آگاه پوشيده نبوده و تمامي افراد و دست اندركاران مي دانند كه استفاده از آن علاوه بر ســـرعت بخشيدن به انجام فعاليتها تا چه اندازه مي تواند در صرفه جويي منابع ملي موثر واقع شود و به همين دليل است كه از نظر سازمانهاي بين المللي يكي از پارامترهاي رشد يك كشور ميزان استفاده آن كشور از فناوري اطلاعات است .

- درباره متما

با عنايت به موارد مطروحه معاونت گسترش فناوري اطلاعات به منظور بهره گيري هرچه بيشتر از مزاياي اين فناوري ، تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه ، تحقق بخشيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله كشور و همچنين براي بالا بردن شاخصهاي آمادگي الكترونيكي كشور ، در نظر دارد اقدام به ايجاد مركز توسعه و مديريت اينترنت نمايد .

از وظايف مهم مركز توسعه و مديريت اينترنت مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1 -
مديريت و تخصيص آدرسهاي اينترنتي
2 -
تمركز بر محافظت و توسعه فضاي سايبر ملي و تبديل آن به محيطي پر نشاط جهت پيشبرد اهداف ملي مردمي .
3 -
مديريت موثر و پايدار منابع اينترنت
4 -
بهينه سازي و توسعه اينترنت و فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به منابع آدرسهاي اينترنتي نسل آينده شبكه
5 -
توسعه دامنه هاي .IRو انجام سياستهاي مربوط به رجيستر و تخصيص آدرسهايIP نسخه 4 و 6 .
6 -
همكاري با مجامع بين الملل مربوطه مانند: ICANN,ISOC,IETF,APNIC,APNG, MINC,… و تشكيل سمينارهاي داخلي و خارجي با همكاري اين نهادها .
7 -
امضاء قرارداد همكاري با ساير كشورها .
8 –
استفاده از امكانات و تواناييهاي دانشگاههاي داخلي و خارجي .
9-
فراهم آوردن امكان بيشتر جهت بهينه سازي صنعت IT كشور .
10 -
فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي شامل برگزاري دوره هاي آموزشي ، سمينار و فعاليتهاي انتشاراتي .
لذا با عنايت به اهميت موضوع و عدم وجود دانش لازم جهت ايجاد مركز مذكور در شركت ، گسترده بودن فعاليت و اهداف آن ، نياز به مطالعات تطبيقي گسترده و استفاده از تجربه كشـــورهايي كه بصـــورت مشابه اين مركز را پياده سازي نموده اند ، لازم است كليه فعاليتهاي لازم در خصوص ايجاد مركز توسعه و مديريت اينترنت كشور و همچنين فعاليتهاي اجرائي كه مركز مذكور مي بايست انجام دهد توسط يك مشاور داراي صلاحيت و بر اساس شرح خدمات تهيه شده انجام پذيرد .

- فعاليتهاي اصلي

الف) پروژه اخذ پيمانكار جهت تعيين فرمول ضريب نفوذ كاربران اينترنت (ايجادي):

برآورد ضريب نفوذ اينترنت در كشور و نيز كاربري هاي آن يكي از عوامل مهم و دخيل در توسعه برنامه ريزي هاي توسعه شبكه و ارزيابي آمادگي ديجيتالي و راهكارهاي ارتقاء رتبه كشور مي باشد. در راستاي برنامه ريزي توسعه شبكه هاي ارتباطي و تدوين طرح هاي جامع ارتباطي بر اساس تبيين و اندازه گيري پارامترهاي سنجش ترافيكي آماري شبكه ، شركت فناوري اطلاعات در نظر دارد تهيه آمار كاربران اينترنت و همچنين ضريب نفوذ اينترنت در كشور را بر اساس يك روش سيستماتيك و با استفاده از فرمول محاسباتي ضريب نفوذ و همچنين پارامترهاي ترافيكي شبكه برآورد نمايد.
شركت فناوري اطلاعات به منظور محاسبه و تعيين شاخص هاي ضريب نفوذ اينترنت در كشور تصميم به بهره گيري از توان علمي دانشگاه هاي كشور دارد.
خدمات مورد نياز براي برآورد ضريب نفوذ اينترنت بر اساس پارامترهاي ترافيكي شبكه به شرح ذيل مي باشد:
2-1-
مطالعه و بررسي روشهاي برآورد ضريب نفوذ در 6 كشور ( 3 كشور پيشرفته، 3 كشور درحال پيشرفت) و محاسبه كاربران اينترنتي (مطالعات تطبيقي)

2-2-
تعيين و تعريف شاخصهاي مورد نياز جهت برآورد ضريب نفوذ اينترنت بر اساس استانداردهاي بين المللي

2-3-
تعيين روش محاسبه ضريب نفوذ اينترنت و ارائه فرمول دقيق محاسباتي بر اساس پارامترهاي ترافيكي قابل استخراج از شبكه

2-5-
قابليت كاليبره شدن و پويا بودن فرمول نهايي ارائه شده


ب) پروژه خريد خدمات تهيه ،اجراء واستخراج طرح آمارگيري از كاربران اينترنت (اجرايي):

بر اساس تازه ترين آمار اعلامي ITU "اتحاديه بين المللي ارتباطات " ضريب نفوذ اينترنت در ايران را كمتر از كشورهاي پيشرفته گزارش داده است .از سوي ديگر با مراجعه به سايت هاي خبري متفاوت مقادير و در صدهاي متفاوتي از ضريب نفوذ اينترنت را مشاهده مي گردد كه گاه اميدوار كننده و گاه غير مطلوب مي نمايد .لذا به دليل وجود اين مقادير متفاوت استخراج شده از منابع مختلف لازم است روشي مطمئن به منظور اندازه گيري دقيق مقدار ضريب نفوذ اينترنت اتخاذ كرد.

-
اين پروژه در يك مرحله و در سطح كل كشور اجرا مي گردد.
-
آمار به صورت تصادفي از بين اقشار مختلف جامعه جمع آوري خواهد شد
-
پرسشنامه حاوي كليه سئوالاتي است كه بتوان از آن تعداد كاربران اينترنت را مشخص نمود و نيز بتوان از آن با روشهاي داده كاوي آمار هاي مرتبط با كاربران اينترنتي را استخراج نمود

هدف از اين پروژه :
-
تعيين تعداد كاربران اينترنت در سال اخير در سطح كشور
-
استفاده از آمارهاي مرتبط در برنامه ريزي هاي آتي بخش IT
-
استفاده از آمار به دست آمده در فرمول ضريب نفوذ در صورت نياز

 

                                   

 

 

Powered by Tetis PORTAL