1 آبان 1392 14:29:45
آگهي تمديد زمان فروش اسناد مزايده عمومي دو مرحله اي به شماره 01/م/91 واگذاري پروانه ايجاد و بهره‎برداري از شبكه‎هاي راديو ترانك عمومي
آگهي تمديد زمان فروش اسناد مزايده عمومي دو مرحله‌اي به شماره 01/م/91 واگذاري پروانه ايجاد و بهره‎برداري از شبكه‎هاي راديو ترانك عمومي

بسمه تعالي

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

در اجراي مصوبه جلسه­هاي شماره 70 و 71 مورخ 19/7/88 و 3/08/88 و بازنگري صورت گرفته در جلسه­هاي 111 و 138 مورخ 25/02/90 و 27/1/91 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نظر دارد پروانه ارائه خدمات راديو ترانك عمومي را به صورت منطقه­اي به شركت­هاي غيردولتي كه وفق قوانين ومقررات در ايران به ثبت رسيده باشند از طريق تشريفات قانوني مزايده با شرايط و مشخصاتي كه در اسناد مزايده قيد گرديده واگذار نمايد.

لازم به توضيح است چنانچه شركت­هاي غيردولتي مايل باشند در قالب گروه مشاركت (كنسرسيوم) در مزايده شركت كنند، مي­توانند اسناد مزايده را به نام كنسرسيوم در حال تشكيل خريداري نمايند. در اين صورت، مكلف هستند كه قرارداد مشاركت مدني با مسئوليت تضامني ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمي را در پاكت (ب) ارايه نمايند. متعاقب آن در صورت برنده شدن در مزايده، مكلف هستنند ظرف مدت يك ماه نسبت به تشكيل شركت ايراني وفق قوانين و مقررات و ثبت آن در اداره ثبت شركت­ها مبادرت نمايند.

- مبلغ تضمين شركت در مزايده: براي مناطق هشت گانه براساس برآورد قيمت پايه بطور جداگانه در شرايط عمومي مزايده اعلام مي­گردد.

- نحوه خريد اسناد: ارايه معرفي نامه معتبر و واريز مبلغ پانصد هزار ريال به حساب شماره 14/108 خزانه نزد بانك مركزي به نام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قابل واريز در كليه شعب بانك ملي ايران.

- محل فروش وتسليم اسناد: تهران- خيابان شريعتي- پايين­تر از پل سيدخندان- ساختمان مركزي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- طبقه اول- اداره خريد و قراردادها- شماره تماس: 88464502

- تاريخ شروع فروش اسناد مزايده: روز شنبه مورخ 17/04/91

- تاريخ پايان فروش اسناد مزايده: تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 11/05/91

- تاريخ نشست پرسش و پاسخ در رابطه با موضوع مزايده: روز يكشنبه مورخ12/06/91 ساعت 9 صبح

- محل تشكيل نشست: تهران- خيابان شريعتي- پايين­تر از پل سيدخندان- ساختمان مركزي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

- تاريخ تسليم پيشنهاد: تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 25/06/91

- تاريخ بازگشايي پاكت­هاي (الف) و (ب) پيشنهاد: ساعت 10:00 صبح روز يكشنبه مورخ 26/06/91

- تاريخ بازگشايي پاكت (ج): در زمان گشايش پاكات (الف) و (ب) مشخص مي­گردد.

 

 

نشاني پايگاه اطلاع رساني سازمانold.cra.ir


سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

 

                                   

 

 

Powered by Tetis PORTAL